Drepturile și Obligațiile Pacienților

Drepturile pacientului

(în conformitate cu prevederile Legii nr. 46 din 2003 privind drepturile pacientului)

 • Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale la dispozitie.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

 

Drepturile pacientului la informaţia medicală sunt în legătură cu:

 • dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a leutiliza.
 • dreptul de a fi informat asupra regulilor pe care trebuie să le cunoască şi să le respecte pe durata spitalizării.
 • dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • dreptul de a cere în mod expres să nu mai fie informat de către medic şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
 • dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
 • dreptul de a primi, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului şi tratamentului acordate pe perioada spitalizării, sub forma biletului de externare si a scrisorii medicale.

 

Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat. Se exceptează de la această regulă cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.

 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, prietenilor, de suport spiritual şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
 • Pacientul internat are dreptul şi la o consultaţie medicală specifică patologiei sale acordate de către un medic acreditat din afara clinicii.
 • Personalul medical sau nemedical din clinică nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale stabilite.
 • Pacientul poate oferi angajaţilor sau clinicii, plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea prevederilor legale.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate.

 

Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 • Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 • În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

 

Reguli privind consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
În cazul în care medicii consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în activităţile de învăţământ medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

Obligaţiile pacienţilor

(în conformitate cu prevederile Regulamentului Intern)

Art. 51

(1) Pacienţilor internaţi li se aduc la cunoştinţă, la internare, prin afişare în locurile special destinate informării pacientului, prevederile Regulamentului de ordine interioară care-i privesc şi vor semna de luare la cunoştinţă despre acestea în consimţământul de informare care se găseşte în foaia de observaţie clinică generală, această semnătură reprezentând forma de asumare a regulilor stabilite pentru pacient şi aparţinător de către spital.


(2) Regulamentul de ordine interioară al pacienţilor cuprinde obligaţiile şi drepturile
acestora pe perioada internării.


(3) Obligaţiile pacienţilor, pe timpul internării în spital, sunt:
     1. Să ia la cunoştinţă, la internare, de prevederile Regulamentului de ordine interioară al pacientului şi să semneze pe foaia de observaţie clinică, în caz contrar asumându-si consecinţele neinternării.
     2. Prezentarea tuturor actele necesare la internare, conform regulilor stabilite de cadrul legislativ în vigoare.
     3. Respectarea conduitei terapeutice (cooperarea la tratament), iar procurarea de medicamente din afara spitalului nu este permisă decât cu avizul medicului. Se interzice cu desăvârşire înstrăinarea medicamentelor prescrise în spital.
     4. Informarea medicului curant (de gardă) / asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării sale de sănătate.
     5. Continuarea efectuării tratamentului la domiciliu (după externare) conform recomandării medicului curant şi respectarea recomandărilor privind stilul de viaţă post – externare, inclusiv revenirea la controlul ulterior în ambulator.
     6. Să respecte regulile de menţinere a liniştii, să evite convorbirile la telefon pe timpul vizitei şi contravizitei.
     7. Respectarea integrităţii bunurilor din patrimoniul spitalului, a inventarului ce se predă bolnavului la internare şi folosirea cu grijă şi corectă a instalaţiilor sanitare la dispoziţie.
     8. Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primite la externare.
     9. Să respecte personalul (ne)medical din spital, să aibă o atitudine principială şi corectă faţă de acesta, fiindu-i interzise injuriile şi vocabularul neprincipial.
     10. Să predea fără întârziere hainele şi încălţămintea la garderobă, iar dacă aceasta nu poate asigura depozitarea, să le ambaleze în sacii puşi la dispoziţie de personalul secţiei.
     11. Să respecte regulile de ordine interioară ale spitalului afişate la locuri vizibile.
     12 .În spaţiile interioare ale spitalului sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc.

(4) Repausul la pat şi odihna pe durata indicată de medicul curant este obligatorie în intervalele recomandate. Deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la indicaţia medicului curant. Dacă un pacient are probleme de deplasare şi are nevoie să se deplaseze în interiorul sau în afara secţiei, va solicita sprijin direct şi efectiv personalului auxiliar şi va informa despre aceasta asistentul responsabil de salon. Deplasările se pot efectua numai în intervalele orare care exced vizita şi contravizita, servirea mesei, timpul de odihnă / repaus la pat.

(5) Se interzice consumarea alimentelor conservate şi a celor contraindicate de medici.


(6) Pacienţii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi bolnavi şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştinţă pe un ton adecvat şi imediat ce este posibil medicului curant sau medicului şef de secţie, care sunt obligaţi să asculte şi să rezolve orice plângere.


(7) Pacienţii sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare şi să ajute la menţinerea curăţeniei în unitate.


(8) Este interzisă cu desăvârşire părăsirea spitalului fără bilet de voie semnat de medicul curant şi aprobat de medicul şef de secţie sau de înlocuitorul său.


(9) Plecarea din spital, atunci când starea pacientului o permite, este permisă la solicitarea expresă a unor instituţii (tribunal).


(10) În mod cu totul excepţional (calamităţi, chemări ale comisiei de expertiză, probleme familiale urgente), după o atentă analiză, se pot acorda învoiri de câteva zile, la propunerea medicului curant şi cu aprobarea medicului şef de secţie.

Art. 52

(1) Vizitarea bolnavilor este permisă conform programului afişat la locurile vizibile din spital şi conform prevederilor legale în vigoare şi a regulilor de acces proprii stabilite.


(2) Şeful secţiei poate permite vizitarea pacienţilor în afara programului stabilit numai în cazuri cu totul speciale (pacienţi în stare gravă, imobilizaţi etc.), dându-şi acordul verbal în acest sens.


(3) Medicul de gardă, pentru situaţii deosebite, poate aproba vizitarea unor pacienţi din secţiile pe care le asigură, răspunzând de modul cum a organizat desfăşurarea vizitei. Vizitarea este permisă pentru cel mult trei vizitatori, pentru o durată de timp ce nu va depăşi o jumătate de oră.


(4) Bolnavii sunt obligaţi să explice familiilor şi să lămurească aparţinătorii în legătură cu respectarea cu stricteţe a dispoziţiilor privind vizitarea bolnavilor, pentru a evita deplasările inutile.

Sari la conținut